Tạo Boot Server 2019 Với Cụm 64K Trên UEFI

Một số nhà cung cấp lưu trữ khuyên bạn nên sử dụng các tập Boot Server 2019 được định dạng với cụm 64k. Boot Server 2019 rất dễ thực hiện đối với khối lượng bạn thực hiện sau khi bạn đã cài đặt HĐH, nhưng để ổ đĩa khởi động Boot Server 2019 có cụm 64k thì khó hơn một chút

Boot Server 2019 with 64K clusters on UEFI

Để thực hiện boot server 2019 với cụm 64k các bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Step 1: Khởi động vào thiết lập

This is easy, boot from the ISO or the CD

Step 2: Mở a command prompt

Use Shift+F10 to open a command prompt in Windows Setup.

Step 3: Khởi chạy đĩa

Type in “diskpart” and hit enter

Step 4: Chọn ổ đĩa

Assuming the drive you want is drive 0 (and it probably is)

type “select disk 0”

Step 5: Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa trống

type “clean”

Step 6: Tạo phân vùng khởi động EFI

create partition efi size=100

Step 7: Định dạng phân vùng mới

format quick fs=fat32 label=”System”

Step 8: Tạo phân vùng dành riêng cho Microsoft

create partition msr size=16

Step 9: Tạo phân vùng Windows của bạn

create partition primary

By default, this will take up the rest of the space on the drive.

Step 10: Thu nhỏ phân vùng Window bằng 450mb để chúng tôi có thể tạo phân vùng dành riêng

shrink minimum=450

Step 11: Định dạng phân vùng Windows của bạn với cụm 64k

format quick fs=ntfs label=”Boot” quick unit=64k

(change “boot” here to whatever you want to label your volume)

Step 12: Tạo phân vùng dành riêng

create partition primary

Step 13: Định dạng phân vùng dành riêng

format quick fs=ntfs label=”WinRE”

Step 14: Đặt ID của phân vùng đó để Windows biết nó được bảo lưu

set id=”de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac”

Step 15: Thoát đĩa

exit

Step 16: Thoát command prompt

exit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *